Snake Bay

Also known as Slangen Baai

Water
Sea (Salt water)
Features
Coral Reef
Depth
14.5 m (avg)
45 m (max)
Diver Level
All Divers
Dive Seven users have indicated that boat traffic can be hazardous at this site. Take care when on or near the surface and use a buoy if required.

Dutch (original)

Slangenbaai (ik heb hier nooit slangen gezien) ligt in het dorp St. Michiel. Op deze plaats is er een klein zandstrand en een pier, die de golven afschermt. De baai wordt vooral gebruikt door de lokale bevolking. Het is een hele goeie plek voor zowel een dag- als een nachtduik. Je kunt er namelijk gemakkelijk het water in en uit.

Naar buiten zwemmend bereik je in relatief korte tijd de blauwe rand. Wij zwemmen meestal aan het oppervlak tot aan de blauwe rand, maar als er hoge golven zijn, kun je ook eerder onder water gaan. Tot aan de blauwe rand is het vooral zand. Het loopt daar geleidelijk af tot een meter of 10. Dan neemt de helling toe tot ongeveer 45 graden. De helling is dicht begroeid met koraal en sponzen. Afhankelijk van de stroming ga je links of rechts. Mijn voorkeur is links (Oosten), maar ook aan de rechterkant is het koraal mooi. De belangrijkste reden, waarom ik bij voorkeur naar links ga is omdat je op de terugweg meer kunt zien. Aan de rechterkant is er een plateau met vooral zand vanaf een meter of 13. Dat betekent dat je, als je op de heenweg een vrij diepe duik hebt gemaakt, een behoorlijk eind boven het koraal moet blijven op de terugweg of dat je boven het minder aantrekkelijke zandplateau zwemt.

Deze plek is welbekend vanwege de Coral Spawning in september en oktober. Gedurende die periode komen hier veel duikers om de spawning te bekijken.

Hoe kom je er?

Eerst moet je richting het dorp St. Michiel rijden. Rijdend op de weg naar Bullenbaai zie je op een gegeven moment een verkeersbord met de richting naar St. Michiel. Dat moet je volgen door linksaf te slaan. Rijdend op die weg kom je door het nieuwe gedeelte van St. Michiel. De weg gaat naar boven en draait naar rechts. Na de draai moet je de eerste straat aan je linkerhand inrijden. Aan de rechterkant van de straat ligt daar een traditioneel huisje, geelgeverfd (zie foto). Ga daar naar links en volg die weg naar benenden richting de zee. Aan het eind (soort T-kruising) moet je naar links en ga je parallel aan de kust rijden (moeilijk te zien vanwege de huizen). Rijdend langs de huizen zie je aan je linkerhand een sportveld. Rij door totdat je bij een kleine parkeerplaats komt vlak voor Waterside Apartments, Parkeer daar je auto, doe je duikspullen en aan en loop naar beneden naar het strand.

English (google translate)

Snake Bay (I've never seen snakes here) is located in the village of St. Michael. In this place there is a small sandy beach and a pier, the waves shields. The bay is mainly used by the locals. It is a very good place for both a daytime and a night dive. You can easily because the water in and out.

Swimming outside your reach in a relatively short time the blue border. We usually swim at the surface down to the blue edge, but if there are high waves, you can go earlier under water. Until the blue border is mostly sand. It runs as gradually to a meter or 10 Then the slope to about 45 degrees. The slope is overgrown with coral and sponges. Depending on the flow, turn left or right. My preference is to the left (East), but also on the right is the beautiful coral. The main reason why I preferred going to the left as you can see. More on the way On the right there is a plateau with mostly sand from a meter or 13 That means, if you have created a fairly deep dive on the way up a long way to stay on the way back above the coral, or that you are above the lower attractive sandy plateau swims.

This place is well known for the Coral Spawning in September and October. During that period many divers come here to watch. Spawning

How to get there?

First you have towards the village of St. Michael driving. Driving on the road to Bullenbaai see you at one point a road sign showing the direction to St. Michael. That you must follow to turn left. Driving on that road you come through the new section of St. Michael. The road goes up and to the right. After the turn you have to drive into the first street on your left. On the right side of the street there is a traditional cottage, painted yellow (see photo). Go to the left and follow that road facing down towards the sea. At the end (type T-junction) go left and go parallel to the coastal drive (hard to see because of the houses). Driving along the houses you see on your left a sports field. Continue until you reach a small parking lot is just before Waterside Apartments, park your car there, do your scuba gear and and walk down to the beach.

Nearby Photos

Dives at this site

People who dived here

Top operators for Snake Bay

Stats for this site

Create your free online log book now.  Easy, fast, waterproof!
dive site

Nearby Dive Sites

Annual Climate

From Coro, 110 km away.