Playa Kanoa


Water
Sea (Salt water)
Features
Sand, Kelp Forest
Depth
14.2 m (avg)
30 m (max)
Diver Level
Advanced Only

Dutch (original)

Playa Canoa ligt aan de Noordkant van het eiland aan de Oostzijde dicht bij de windmolens.

Er is een kleine baai, die wordt gebruikt door zwemmers en surfers. Dit is een van de weinige lokaties, waar je kunt surfen met alleen een surfbord. Lange golven komen binnen vanuit zee. Maar daarom is het ook een moeilijke plek om te duiken. Als er veel golven zijn, dan is het moeilijk om de baai uit te gaan of in te komen.

Aan de Oostkant van de baai staan enkele gebouwen. Een van die gebouwen wordt gebruikt door de vissers om vis schoon te maken en te verkopen. Het andere gebouw was in gebruik als restaurant (Perla Cano), maar helaas is dat gebouw inmiddels behoorlijk vervallen.

De beste plek om het water in te gaan in vóór het gebouw van de vissers. Daar is een klein zandstrandje. Nadat je het water bent ingegaan moet je in de richting van de opening van de baai zwemmen. Wees voorzichtig met vissersboten en ondiepe plekken links en rechts. Met andere woorden, kijk goed rond zowel boven als onder water. Nadat je de baai verlaten hebt kun je het beste onder water gaan om te voorkomen dat je heen en weer wordt gegooid door de golven. Ook onder water is het nog niet gemakkelijk omdat je golven je naar voor en achteren bewegen, Er is een lang ondiep (3 - 7 meters) stuk zand overdekt met wier. Het kost je ongeveer 7 minuten om de blauwe rand te bereiken. Het rif loopt niet echt steil naar beneden, De helling is ongeveer 30 graden. Vanaf 15 tot ongeveer 30 meter is het rif volledig bedekt met koraal, sponzen en zacht koraal met daartussen zeewier. Het geeft je het gevoel dat je in een goed onderhouden aquarium zwemt, Op ongeveer 30 meter diepte begint een zandstrook parallel aan de kust. Daar zijn soms roggen te vinden.

Hoe kom je er?

Het is niet gemakkelijk om uit te leggen hoe je er kunt komen. Maar, omdat je hier alleen moet duiken met een ervaren buddy, die hier al eens heeft gedoken, is dat niet echt een probleem. Als je het landhuis Brievengat weet te vinden, dan moet je ook deze baai kunnen vinden. Rijd langs het landhuis Brievengat en langs het indrustriepark richting het Noorden. Dit is een bochtige weg die je uiteindelijk bij de kust brengt. Daar vervolg je gewoon de weg parallel aan de kust. Direct na de bocht is er een kleine "natural bridge", waarvoor het beslist de moeite waard is om te stoppen. Volg de weg (veel gaten in de weg) totdat je bij de baai aankomt. Rijd tot voorbij de houten huizen in de richting van de windmolen. Voordat je de windmolens bereikt ligt er een wit rotsblok aan de linkerkant van de weg. Daar ga je naar links richting de gebouwen naast de baai. Daar kun je je auto parkeren.

English (google translate)

Playa Canoa is located on the north side of the island on the east side near the windmills . There is a small bay , which is used by swimmers and surfers . This is one of the few locations where you can surf with just a surf board. Long waves coming in from the sea . But that is also a difficult place to dive . If there are many waves , it is hard to go out of the bay or out . On the east side of the bay are some buildings. One of those buildings is used by fishermen to clean fish and sell. The other building was used as a restaurant ( Perla Cano ) , but unfortunately it is now quite dilapidated building .

The best place to go in front of the building of the fishermen the water. There is a small sandy beach . After you have entered the water to swim in the direction of the opening of the bay. Be careful with fishing boats and shallow spots left and right. In other words , take a good look around both above and below water . After leaving the bay it's best to go underwater to avoid being tossed back and forth by the waves . Even underwater it is not easy because you waves you forward and backward , there is a long shallow ( 3-7 meters) stretch of sand covered with seaweed. It will cost you about 7 minutes to reach . Blue edge The reef is not very steep down slope is about 30 degrees . From 15 to about 30 meters , the reef is completely covered with coral , sponges and soft corals interspersed with seaweed . It gives you the feeling that you are swimming in a well-maintained aquarium, at about 30 meters begins a stretch of sand parallel to the shore . There are some rays found .

How to get there ?

It is not easy to explain how to get there. But , since you only need to dive with an experienced buddy who has dived here before this really is not a problem . If you know where to find the mansion Brievengat , then you should be able to find it. Bay Pass the house and along the Brievengat indrustriepark towards the North. This is a winding road that will bring you to the shore . There you just follow the road parallel to the coast . Immediately after the bend there is a small " natural bridge " , which it certainly is worth it to stop . Follow the road ( many holes in the road) until you reach the bay . Drive past the wooden houses in the direction of the wind . Before you reach the windmills there is a white rock on the left side of the road . There you go left towards the buildings next to the bay . There you can park your car .

Nearby Photos

Dives at this site

People who dived here

Stats for this site

Create your free online log book now.  Easy, fast, waterproof!
dive site

Nearby Dive Sites

Annual Climate

From Coro, 123 km away.