Tugboat Wreck

Also known as De Tugboat bij Baya, Tug Boat Wreck

Water
Sea (Salt water)
Features
Wreck, Coral Reef, Wall, Snorkel / Free-dive Friendly
Depth
11.7 m (avg)
175 m (max)
Diver Level
All Divers

Dutch (original)

De Tugboat is een van de weinige boot wrakken, die Curaçao rijk is. Het wrakje is gelegen ten Oosten van de baai van Baya (baai vóór de duikshop).

Vanaf het strandje vóór de duikshop kun je eenvoudig het water inlopen.

Duiken op deze plek is speciaal, want er zijn diverse aantrekkelijke punten onder water. Duiken start je altijd in Oostelijke richting. Er is zelden stroming. Eerst is er een geleidelijke helling naar beneden met weinig koraal. Na ongeveer 10 minuten bereik je een eerste nagenoeg verticale wand. De wand is bedekt met afhangende sponzen. Het lijken net hangplanten. Verder zijn er enkele grote Olifantsoor sponzen en een aantal plekken met helder gele buissponzen.

Na enige tijd is er een tweede steile wand, maar dan ben je waarschijnlijk bijna op de helft van de lucht. Tijd dus om om te draaien, want er is nog meer te zien.

Zwem terug langs de bovenkant van het rif. Daar is een hoop zacht koraal. Op een gegeven moment bereik je de ankerketting van de boei voor de tugboat. Vanaf dat punt moet je richting kust zwemmen (rechts aanhouden). Na korte tijd zie je de tugboat verschijnen in ondiep water. Er zijn altijd Yellowtail Snappers te vinden hier en vaak ook een mooie blause Parrotfish. De vissen worden gevoerd op deze plek en dat verklaart waarom ze niet schuw zijn.

Blijf niet hier totdat je lucht op is, maar zwem verder langs de bovenkant van het rif tot voorbij het punt waar je het water in bent gegaan. Na 5 tot 10 minuten bereik je de pier. Zwem voorzichting onder de pier (veel uitstekende delen). Alle palen zijn flink begroeid met sponzen. Zwem tot het eind van de pier en dan terug onder de andere kant van de pier tot in de baai vóór de duikschool.

Je kunt dit uiteraard ook verdelen over meerdere duiken op deze plek.

Hoe kom je er?

Komend vanuit de stad neem je de Caracasbaaiweg richting Caracasbaai. Aan het eind van die weg kom je op een rotonde. Rij die voor driekwart af en rij dan tot het eind van die weg langs het strand. Aan het eind vervolgt de weg met een bocht naar rechts. Er komt eerst een kleine rotonde, die je moet oversteken. Daarna maakt de weg een bocht naar rechts en dan weer naar links langs de kust. Ga dan bij de eerste gelegenheid naar link en op de volgende kruising naar rechts. Volg die weg. Hij leidt je achter langs het hoofdgebouw van het hoofdstrand. Daar moet je nog doorrijden tot je op een T-splitsing komt. Ga daar naar rechts en parkeer je auto in de buurt van de duikshop.

English (google translate)

The Tugboat is one of the few boat wrecks which you can dive in Curaçao . The wreck is located east of the Bay of Baya ( bay before the dive shop ) .

From the beach before the dive shop, you can easily walk into the water.

Diving at this place is special, because there are several attractive items underwater . Diving you always start in eastern direction . There is rarely flow . First there is a gradual downward slope with little coral. After about 10 minutes you reach a first substantially vertical wall . The wall is coated with pendent sponges . They look like hanging plants . Furthermore, there are some great Elephant Ear sponges and some places with bright yellow tube sponges .

After some time, a second steep wall , but then you're probably almost half the sky. So time to turn around, because there is still more to see .

Swim back along the top of the reef . There 's a lot of soft coral . At some point you reach the anchor chain of the buoy for the tugboat . From that point you have to swim to the coast ( keep right ) . After a short time you will see the tugboat appear in shallow water . There are always Yellowtail found here and often beautiful blause Parrotfish . Snappers The fish are fed in this place , which explains why they are not shy.

Do not stay here until your air runs out , but swim along the top of the reef beyond the point where you 've gone in the water. After 5 to 10 minutes you reach the pier. Swim for themselves ting under the pier ( many protrusions) . All posts are quite overgrown with sponges . Swim to the end of the pier and then back to the other side of the pier into the bay before the dive .

You can of course enjoy multiple dives in this place .

How to get there ?

Coming from the city, take the direction Caracasbaaiweg Caracas Bay . At the end of that road you will come to a roundabout . Row three-quarters off and then drive to the end of the road along the beach . At the end follow the road bends to the right. First, there is a small roundabout , you have to cross . Then the road makes a turn to the right and then left again along the coast. Then at the first opportunity to link and at the next intersection to the right . Follow that road . He leads you behind the main building of the main beach . You should not drive until you reach a T -junction . Turn right and park your car near the dive shop .

Nearby Photos

Dives at this site

People who dived here

Top operators for Tugboat Wreck

Stats for this site

Create your free online log book now.  Easy, fast, waterproof!
dive site

Nearby Dive Sites

Annual Climate

From Coro, 115 km away.